İZMİR NÜMİSMATİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ  
 

Madde 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:  

İZMİR NÜMİSMATİK DERNEĞİ adı ile merkezi İZMİR-KONAK olan bu dernek 1996 tarihinde kurulmuştur.  

Madde 2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:  

Derneğin Amacı:

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma yasasının 26. maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından (Müzelerden) Koleksiyoncu belgesi almış ve yönetmeliğe uygun Taşınır Kültür Varlıkları Koleksiyonu yapmakta olan derneğimiz üyelerinin yönetmeliklere uygun bilinçli koleksiyonlar oluşturmalarına ve tüm koleksiyonerlerin koleksiyon oluşturma konularında (tasnif, saklama ve koruma) bilgilendirilmelerini, bilinçlendirilmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamaya yardımcı olmak için kurulmuştur.  

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri:  

a-      Nümismatik ilminin tarifinde giren konularda çalışmalar yapmak.

b-     Yasa kapsamı dışında kalıp kayda tabi olmayan 1839 (H. 1255) tarihinden itibaren son altı Osmanlı padişahına ait kağıt ve madeni paralar ile Cumhuriyet dönemine ait kağıt ve madeni paralar ile madalya, madalyon, nişanlar, mühürler, jetonlar, hatıra paraları, yabancı madeni ve kağıt paraları gibi her türlü nümismatik materyali toplamak, koleksiyonculuğu teşvik etmek.

c-      Derneğin çalışma konuları ile ilgili her türlü ilmî incelemeler yapmak ve üyelerine bu konularda yapacakları çalışmalarda yardımcı olmak.

d-     Tüm para koleksiyoncularını bir çatı altında toplayarak, üyeler arasında birbirleri ile mübadeleyi ve dayanışmayı güçlendirmek.

e-      Üyelerimizin arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesini ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

f-       Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

g-      Derneğin gayelerine ve konusuna uygun Türkçe veya kanunen yasaklanmamış yabancı dillerde yayınlar yapmak, Hatıra Madalyası, Dernek Rozeti bastırmak, Türkiye içinde veya dışında milli veya uluslar arası konferanslar, sempozyumlar, sergiler, yarışmalar hazırlamak, katılmak, amacın gerçekleşmesi için broşür, dergi ve kitap bastırmak.

h-      Derneğin konuları ile ilgili kütüphane, araştırma arşivi, laboratuarı kurmak ve gerekli malzemeyi yurt içinden ve yurt dışından sağlamak, nümismatik materyal koleksiyonculuğunu, bilhassa gençlere sevdirmek, üyelerin istifadesine sunmak için dernek bünyesinde kayda tabi olmayan çeşitli koleksiyonlar toplamak ve sergilemek.

i-        Uluslar arası nümismatik dernek, birlik ve federasyonlar ile kanunlarımızın ışığı ve müsaadesi altında çalışmalarda bulunmak ve dünya nümismatik alanında TÜRK adının duyurulmasını sağlamak.

j-       Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile irtibat kurularak yeni basılan Hatıra ve Tedavül paraları ile Darphane para setlerinin üyeler için teminini sağlamak.  

Derneğimiz, konusu ve amacı olan nümismatik ilminin ve bu ilme faydalı olacak diğer ilmî konular haricindeki başka mevzularla ilgilenmez, bilhassa siyasetle meşgul olmaz.  

Madde 3: DERNEĞİN KURUCULARI:  

Adı Soyadı

Mesleği

İkametgâhı

Doğumu

Uyruğu

Raşit IŞIKHAN

Emekli

156 Sok. No: 28/5 İZMİR

İZMİR 1338

TC.

S. Zeki ALGAN

Emekli

34 Sok. No: 75/3 İZMİR

İSTANBUL 1931

TC.

H. Naim ŞENOL

Emekli

Yalı Cad. No: 82/7 Karşıyaka

NİĞDE 1339

TC.

Okan BAKMAN

Emekli

1746 Sok. No: 13/14 Karşıyaka

VEZİRKÖPRÜ 1937

TC.

Mustafa UĞURTAŞ

Emekli

54 Sok. No: 54/9 İZMİR

İZMİR 1954

TC.

Yusuf ŞENCAN

Mobilyacı

111 Sok. No: 2/2 İZMİR

SÜMER 1954

TC.

Cemile UĞURTAŞ

Ev Hanımı

54 Sok. No: 54/9 İZMİR

BERGAMA 1968

TC.

Zeynep ŞENCAN

Ev Hanımı

111 Sok. No: 2/2 İZMİR

ÇAL 1958

TC.

 Madde 4: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

 

A-    ÜYELİK:  

18 yaşını doldurmuş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olan her gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Tüzel kişiler dernek genel kurulunda 1 (bir) kişi ile temsil edilirler. Dernek üyesi tüzel kişiliğini, dernek genel kurulunda, yönetim kurulu başkanı ya da yönetim kurulu kararı ile temsil yetkisi verilen kişi temsil eder. Tüzel kişi, kendisini temsil eden kişiyi, yönetim kurulu kararı ile değiştirebilir.

Aslî üye olabilmek için ayrıca ilgilinin derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş ve en az iki asli üyenin teklifi ve bu müracaatın dernek merkez lokalinde 15 gün süre ile askıda kalması gereklidir.

Üyelik müracaatları en geç bir ay içinde yönetim kurulunca karara bağlanır ve müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Türk vatandaşı olmayanlardan, ayrıca Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları da aranır.

5253 sayılı Dernekler Kanununa göre üye olması izne tabi olanlardan gerekli izin belgesi aranır ve istenir.

Derneğin amaçlarına maddi ve manevi büyük hizmetleri olanlarla, Nümismatik ilmi ile ilgili çalışmaları bulunan kimselere yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından Onursal Üyelik verilir. Onursal üyeler isterlerse aidat verirler.

Derneğimizin kurucu üyeleri aynı zamanda derneğimiz onursal üye sıfatına da haizdirler.

Kurucu üyelerimiz ve aynı zamanda onursal üye payesi sonradan verilen üyelerimiz haricindeki onursal üyelerin Genel Kurul’da oy hakkı yoktur.  

B-    ÜYELİKTEN ÇIKMA:  

a-     Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

b-     İstifa eden üyelerin derneğimize tekrar kabulü yönetim kurulunun kararına bağlıdır.  

C-    ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:  

a-     Asli üyelerin, aidatlarını ödemeleri ve yönetim kurulunca taahhütlü mektupla verilen süre içinde de vecibelerini yerine getirmemeleri halinde, üyelik kayıtları yönetim kurulunca karara bağlanıp silinir.

b-     Üyelerin, Dernek Tüzüğü’ne ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa aykırı hareketlerinden dolayı, Haysiyet Divanı’nca haklarında verilen raporun yönetim kurulunca inceleme ve onayından sonra derneğimizden çıkarılmasına karar verilir. Dernekten çıkarılan üyenin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yönetim kuruluna dilekçe vermek suretiyle genel kuruldan ihracın kaldırılmasını talep etme hakkı vardır. Bu talep, yapılacak ilk genel kurula sunulur. Genel kurulun alacağı karar kesindir.

c-     Üyenin 5253 sayılı kanuna göre, görev değişikliklerinden dolayı alması gereken izni alamaması halinde veya, yeni görevinin derneklere üye olmasını yasakladığı durumlarda üyeliği kendiliğinden sona erer.

d-     Aidat borçlarından dolayı derneğimizden çıkartılan üyelerin müracaatları, eski ve yeni borçlarını müracaat etmiş olduğu yılın aidatı üzerinden ödemeleri halinde yönetim kurulunun kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler.

e-     Ölüm halinde üyelik kaydı otomatik olarak silinir.  

D-    ÜYELERİN HAKLARI:  

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye dernekten istifa hakkına sahiptir.

Dernekten çıkartılan üyelerin genel kurula başvurma hakkı vardır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Dernek tüzüğünde üyelerin arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler konamaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.

Madde 5: DERNEK ORGANLARI:  

1-     Genel Kurul

2-     Yönetim Kurulu  

3-     Denetim Kurulu  

4-     Haysiyet Divanı  

Madde 6: DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI:  

1-     Dernek genel kurulunun olağan toplanması:  

İki yılda bir Ocak ayı içinde yönetim kurulunun daveti üzerine olağan surette toplanır. Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi dernek merkezi olan İzmir’de çıkan mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden fazla olamaz.

Genel kurul, asli üyelerin yarısında bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katının bir fazlasından az olamaz.  

2-     Dernek Genel Kurulu’nun olağanüstü olarak toplanması:  

a-     Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde

b-     Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde

c-     Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine 5253 sayılı dernekler kanununun öngördüğü şekilde olağanüstü toplanır.  

3-     Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının gündemini, yerini,saatini vesair bilgilerle birlikte, geçmiş yılların özet olarak faaliyetini Genel Kurul toplantısından evvel bütün üyelere sirküler halinde yayınlar ve gönderir.  

4-     Genel Kurula katılma hakkına sahip asli üyelerin (Derneğe eski aidat borcu olmayan ve o yılın aidatını ödemiş olanlar) ve oy hakkı olmayan onursal üyelerin haricinde hiç kimse katılamaz.  

5-     Genel kurula katılan üyeler girişte kimliklerini göstermek ve hazirun cetvelini imzalamak mecburiyetindedirler.  

Madde 7: GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:  

1-     Dernek Genel Kurulu Madde 6’ya göre ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel Kurula katılma hakkına haiz üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve açılışa geçilir.  

2-     Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili veya vazifelendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, o toplantıyı yönetmek üzere açık oy ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir. Toplantı yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katip, tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.  

3-     Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az 1/10’unun yazılı olarak görüşülmesini talep ettiği konuların gündeme alınması zorunludur. Bu istek toplantı başkanı tarafından gündeme geçilmeden önce sorulur, gündeme geçildikten sonra böyle bir istekte bulunulamaz.  

4-     Genel Kurulun görev ve yetkileri:  

a-     Dernek organlarının seçilmesi, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı

b-     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c-     Derneğin çalışmaları hakkındaki yönetim kurulu raporu ile denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi

d-     Yönetim kurulunca hazırlanan dernek bütçesinin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

e-     Yönetim kurulunun dernek çalışmaları ile ilgili raporundaki tekliflerin incelenerek karara bağlanması

f-       Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

g-     Derneğin federasyona veya birliğe katılması veya ayrılması

h-     Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki benzer dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

i-       Derneğin feshedilmesi

j-       Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi  

5-     Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:  

a-     Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahip her üyenin gerek açık gerek gizli oylamalarda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Hiçbir üye vekaleten bir başka üye yerine oy kullanamaz.

b-     Genel kurulda yönetim kurulu asil ve yedekleri gizli oy ile

c-     Denetim kurulu ve yedekleri açık oy ile

d-     Haysiyet divanı açık oy ile

e-     Genel Kurul’un gizli oylama ile sonuçlandırılmasına karar almadığı diğer seçimler ve kararlar açık oy ile

f-       Yukarıdaki b, c ve d maddelerindeki seçimler adi çoğunlukla, tüzük değişikliği ve fesih kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oranını taşıyan salt çoğunluk ile alınır.  

Madde 8: YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE HAYSİYET DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE ŞEKİLDE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:  

1-     Yönetim Kurulu:  

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oy ile iki sene için seçilir. Genel kurulda namzet üyeler tespit edilir. En çok oy alan 5 üye asil ve oy adedine göre bu 5 kişiyi takip eden 5 üye de yedek üye seçilir. Gerek asil ve gerekse yedek üye seçiminde eşitlik olursa, ad çekmek suretiyle sıra tanzim edilir. Yönetim kurulunda asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy çokluğuna göre göreve çağırılması zorunludur. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üye sayısını değiştirme yetkisine sahiptir. Yönetim kurulu, seçimleri takip eden bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kendi arasında açık oy ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip, bir arşivist seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ekseriyetle toplanır.  

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:  

a-      Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile genel kurulca ayrıca seçilmiş organlar var ise bunların asil ve yedek üyelerinin mevzuata uygun olarak mülki idare amirliğine bildirilmesi

b-     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

c-      Asil ve onursal üyeleri dernek tüzüğüne uygun olarak almak veya çıkarmak, üyelik başvurularını bir ay içinde sonuçlandırmak, gerektiğinde üyenin haysiyet divanına sevkine karar vermek

d-     Dernek lokallerinin açılmasına ve idarecilerinin seçilmesine karar vermek

e-      Dernek şubelerinin 5253 sayılı kanuna ve genel kurulca kabul edilmiş olan şubelerin, yönetmeliğe uygun olarak açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek

f-       Onursal üyeliğe uygun gördüğü kimseleri genel kurula teklif etmek

g-      Derneğin kayıtlarının ve defterlerinin düzenli tutulması ve diğer mevcutların muhafazası yönetim kurulunun görevleri arasındadır. Yönetim kurulu iki yıllık devresindeki çalışmalarına ait raporu ile derneğin yıllık bilançolarını, denetçiler raporunu ve gelecek iki yıla ait bütçe teklifini gündeme koyarak olağan genel kurulun inceleme ve onayına sunar.

h-      Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzası ile dernek her türlü şekilde temsil ve ilzam edebilir.

i-        Dernek çalışmalarının yürütülmesi için üyeler arasından gerekli kurulların teşkilini sağlar ve çalışmalarını denetler. Ayrıca dışarıdan ücretli personel istihdam eder, ücretini çalışma şartlarına göre belirler, ücreti azaltıp çoğaltabilir ve işten çıkartabilir.

j-       Yönetim kurulu, dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği bütün işleri yapar, yetkileri kullanır ve dernek işlerini yürütür. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine çalışır.  

2-     Denetim Kurulu:  

Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından açık oy ile iki sene için seçilir. Seçilme usulü yönetim kurulu seçimi gibidir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy çoğunluğuna göre göreve çağırılması zorunludur.  

                        Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:  

Denetim Kurulu her zaman dernek hesaplarını inceleyebilir. Denetim bir yılı geçmeyen aralıklarla yapılır ve denetleme sonuçları ile bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur. Genel kurul için hazırlanan raporun genel kurul tarihinden en az 10 gün önceden Yönetim kurulu başkanına verilmesi gereklidir.  

3-     Haysiyet Divanı:  

Haysiyet divanı üyeleri, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel kurul tarafından açık oy ile iki sene için seçilir. Seçilme usulü yönetim kurulu seçimi gibidir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy çoğunluğuna göre göreve çağırılması zorunludur.  

Haysiyet Divanı’nın Görev ve Yetkileri:  

a-      Haysiyet divanı üyeleri seçildikten sonra, kendi arasından bir başkan seçer.

b-     Haysiyet Divanı, dernek üyeleri tarafından dernek aleyhine işlenecek suçları değerlendirir ve yönetim kuruluna tavsiyede bulunabilir.  

Madde 9: DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ, DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:  

            Derneğimizin şubesi yoktur.  

Madde 10: ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:  

1-     Asli üyelerin ödeyecekleri aidat miktarı 2011 ve 2012 yılları için 40 TL yıldır. Derneğin bir defaya mahsus giriş aidatı da 40 TL’dir. Bu miktarı arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.  

2-     Üye, yıllık aidatını o yılın Mart ayı sonuna kadar ödemek zorundadır.

3-     Mart ayı sonuna kadar yıllık aidatını ödemeyen üyeye yönetim kurulunca yazılan taahhütlü bir mektupla ek süre verilir. Bu süre içinde de aidat borçlarını ödemeyen üyenin dernekten kaydının silinmesi yönetim kurulunun kararına bağlıdır.  

4-     Genel Kurul toplantılarına katılmak için üyenin derneğe eski yıllardan hiçbir borcu olmaması ve o yılın aidatını da ödemiş olması gerekmektedir.  

Madde 11: DERNEĞİN GELİRLERİ:  

1-    Üye aidatları  

2-    Girişte bir defaya mahsus alınan giriş aidatı  

3-    Dernekçe düzenlenen konferans, sempozyum, sergi, yarışma, balo, eğlence, gezi, müsamere, konser ve piyango gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler  

4-    Dernek lokalinde üyeler arası mübadele ve müzayedelerden alınacak dernek payından elde edilecek gelirler. Bu payın nisbeti yönetim kurulunca tespit edilir.  

5-    Mevzuata uygun olarak bastırılacak hatıra madalya ve madalyonlardan sağlanacak gelirler  

6-    Dernek tarafından yapılacak ekspertizlerden alınacak ücretler  

7-    Gayesine uygun olarak yapacağı yayınlardan elde edilecek gelirler  

8-    Nümismatik ile ilgili kitapların satışından elde edilecek gelirler  

9-    Derneğin nakit varlığının bankalardaki faizinden elde edilen gelirler  

10- Bağışlar ve yardımlar  

11- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan  

Derneğe ait paralar bir veya birkaç bankaya yatırılabilir ve ancak imza yetkililerince çekilebilir. Dernek kasasına veya muhasip üye üzerinde yeteri kadar avans bulunabilir, bu avansın miktarı yönetim kurulunca belirlenir.  

            Madde 12: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:  

Dernekte, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim  kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

            Madde 13: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:  

Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  

            Madde 14: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:  

1-     Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  

2-     Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katının bir fazlasından az olamaz.  

3-     Tüzük değişikliği için gerekli olan karara çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.  

4-     Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  

5-     Derneğin tescil edilmiş ismi “İZMİR NÜMİSMATİK DERNEĞİ” ve uğraş mevzusu olan “NÜMİSMATİK” değiştirilemez.  

Madde 15: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞINI TASVİYE ŞEKLİ:  

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katının bir fazlasından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İzmir Nümismatik Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurul neticesinde TÜRKİYE KIZILAY KURUMU’ na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını takiben Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.

Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  

            Madde 16: DEFTER VE KAYITLAR:  

                        Derneğimizce aşağıda yazılı defterler tutulur.  

1-     Karar Defteri:  

Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.                       

2-     Üye Kayıt Defteri:  

Derneğe üye olanların kimlikleri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.  

3-     Evrak Kayıt Defteri:  

Gelen ve giden evrakların tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları, giden evrakların da kopyaları evrak dosyasında saklanır.  

4-     Demirbaş Defteri:  

Derneğe ait demirbaşların alınış tarihine göre işlendiği defterdir.  

5-     İşletme Hesabı Defteri:  

Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları makbuzların ve harcanan paraların fatura ve fiş gibi belgelerin düzenli işlendiği defterdir.  

6-     Alındı Belgesi Kayıt Defteri:  

Defterdarlıktan dernek adına alınan alındı belgelerinin cilt ve sıra numaralarının yazıldığı defterdir.  

Bu defterler noterden tasdikli olup, usullerine uygun bir şekilde tutulmaları zorunludur.  

            Madde 17: YÖNETİM KURULUNCA OLUŞTURULACAK İDARİ KURULLAR:  

Yönetim Kurulu, dernek idaresinde kendisine yardımcı olacak ve çalışmalarının tüm üyelerimiz için daha faydalı olmasını sağlayacak aşağıdaki kurulları dernek üyelerimiz arasından seçer.  

1-     Lokal İdare Kurulu

2-     Kütüphane Kurulu

3-     Yayın ve Tanıtma Kurulu

4-     Ekspertiz Kurulu

5-     Mübadele ve Müzayede Kurulu  

Bu kurullarda genel kurulca seçilen yönetim kurulu, denetim kurulu asli ve yedek üyeleri de görev alabilirler. Yönetim kurulu, derneğin amacına ve mevzuatlara uygun, yukarıdaki kurullara ek kurullar oluşturabilir, birleştirebilir, kurulların üye adedini azaltıp çoğaltabilir ve bu kurulların görevlerini belirler.

Bu kurulların yapacakları çalışmalar ile teklifleri yönetim kurulunun toplantılarında karara bağlanır ve uygulamalar yönetim kurulunun her zaman denetimi altında gerçekleştirilir.  

Madde 18: İşbu tüzükte belirtilmemiş konularda 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.  

            Madde 19: İşbu tüzük 19 maddeden ibarettir.  

                        Mevcut Dernek Merkezi:  

                        Fevzi Paşa Bulvarı, Bahçeliler İş hanı No: 10/112

                        35210 Konak / İZMİR  

                        Tel/Fax: 0 232 484 01 57

                        Web Sitesi: www.izmirnumismatik.org  

 

Üstün EREK                Güçlü KAYRAL                     Kamil ERON

                   Başkan                      Bşk. Yard.                      Genel Sekreter

   

Bozarslan YILMAZ                Şükret SİRKECİOĞLU

                                    Muhasip                                Arşivist

 

ANA SAYFA